top of page

NO

Personvernerklæring for Stryn House

Sist oppdatert: 04.10.2023

Innledning

Stryn House ("vi", "oss", "vår") er opptatt av å beskytte personvernet til våre gjester, kunder og besøkende på vår nettside. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn, bruker, deler og beskytter dine personopplysninger. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom denne erklæringen for å forstå våre retningslinjer for personvern.

Informasjon vi samler inn

Vi kan samle inn følgende typer personlig informasjon når du samhandler med Stryn House:

 1. Kontaktinformasjon: Dette kan inkludere navn, e-postadresse, telefonnummer og postadresse.

 2. Betaling Informasjon: Når du foretar en reservasjon eller kjøper tjenester hos oss, kan vi samle inn betalingsinformasjon som kredittkortnummer og faktureringsinformasjon.

 3. Demografisk informasjon: Vi kan samle inn informasjon om din alder, kjønn, nasjonalitet og preferanser for å tilpasse våre tjenester bedre.

 4. Teknisk informasjon: Vi kan samle inn informasjon om enheten din, inkludert IP-adresse, nettleserinformasjon, operativsystem og annen teknisk informasjon når du besøker vår nettside.

 5. Informasjon fra cookies og lignende teknologier: Vi kan bruke informasjonskapsler (cookies) og lignende teknologier for å samle inn data om din bruk av våre nettsider og tjenester. Du kan lese mer om dette i vår informasjonskapselpolicy.

Hvordan vi bruker informasjonen

Vi bruker personopplysninger for følgende formål:

 1. Administrasjon av reservasjoner og tjenester: Vi bruker dine opplysninger til å håndtere reservasjoner, levere tjenester og behandle betalinger.

 2. Kommunikasjon: Vi kan kontakte deg via e-post, telefon eller post for å sende deg viktig informasjon om din reservasjon eller våre tjenester.

 3. Markedsføring og tilpasning: Vi kan bruke dine opplysninger for å tilpasse våre tjenester og sende deg markedsføringskommunikasjon basert på dine preferanser, med ditt samtykke.

 4. Analyse og forbedring: Vi kan analysere dataene vi samler inn for å forbedre våre tjenester, nettsider og forstå hvordan våre gjester bruker dem.

 5. Samsvar med lovgivning: Vi kan bruke dine opplysninger for å overholde gjeldende lover og forskrifter.

Deling av informasjon

Vi deler ikke dine personopplysninger med tredjeparter uten ditt samtykke, med mindre det er nødvendig for å oppfylle en kontrakt eller overholde loven. Vi kan imidlertid dele informasjon med følgende parter:

 1. Tjenesteleverandører: Vi kan dele informasjon med tredjepartsleverandører som hjelper oss med å levere tjenester, for eksempel betalingsbehandling eller markedsføring.

 2. Juridiske krav: Vi kan dele informasjon hvis vi mener det er nødvendig for å overholde gjeldende lover, reguleringer eller rettslige prosesser.

Dine rettigheter

Du har visse rettigheter knyttet til dine personopplysninger, inkludert retten til å få tilgang til, korrigere og slette dataene dine. Du kan også trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt. For å utøve dine rettigheter eller hvis du har spørsmål om vår personvernerklæring, vennligst kontakt oss på [kontaktinformasjon].

Endringer i erklæringen

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen for å reflektere endringer i våre praksiser eller for å oppfylle juridiske krav. Eventuelle endringer vil bli publisert på vår nettside, og datoen for den siste revisjonen vil bli oppdatert nederst i erklæringen.

EN

Privacy Policy for Stryn House

Last Updated: 04.10.2023

Introduction

Stryn House ("we," "us," "our") is committed to protecting the privacy of our guests, customers, and website visitors. This privacy policy outlines how we collect, use, share, and safeguard your personal information. We encourage you to carefully read this policy to understand our privacy practices.

Information We Collect

We may collect the following types of personal information when you interact with Stryn House:

 1. Contact Information: This may include names, email addresses, phone numbers, and mailing addresses.

 2. Payment Information: When you make a reservation or purchase services from us, we may collect payment information such as credit card numbers and billing information.

 3. Demographic Information: We may collect information about your age, gender, nationality, and preferences to better customize our services.

 4. Technical Information: We may collect information about your device, including IP address, browser information, operating system, and other technical details when you visit our website.

 5. Information from Cookies and Similar Technologies: We may use cookies and similar technologies to collect data about your usage of our websites and services. You can learn more about this in our Cookie Policy.

How We Use Information

We use personal information for the following purposes:

 1. Reservation and Service Administration: We use your information to manage reservations, deliver services, and process payments.

 2. Communication: We may contact you via email, phone, or mail to provide essential information about your reservation or our services.

 3. Marketing and Personalization: With your consent, we may use your information to personalize our services and send you marketing communications based on your preferences.

 4. Analysis and Improvement: We may analyze the data we collect to enhance our services, websites, and understand how our guests use them.

 5. Compliance with Laws: We may use your information to comply with applicable laws and regulations.

Sharing of Information

We do not share your personal information with third parties without your consent unless required to fulfill a contract or comply with the law. However, we may share information with the following parties:

 1. Service Providers: We may share information with third-party providers who assist us in delivering services, such as payment processing or marketing.

 2. Legal Requirements: We may share information if we believe it is necessary to comply with applicable laws, regulations, or legal processes.

Your Rights

You have certain rights related to your personal information, including the right to access, correct, and delete your data. You can also withdraw any consents you have given. To exercise your rights or if you have questions about our privacy policy, please contact us at [contact information].

Changes to the Policy

We may update this privacy policy from time to time to reflect changes in our practices or to meet legal requirements. Any changes will be posted on our website, and the date of the last revision will be updated at the bottom of the policy.

bottom of page